LED驅動IC

LED閃爍IC

ITEM Part Name Description Datasheet Remark
1 M1141 12V LED 閃爍
2 M1142A 12V LED 閃爍
3 M1150 12V LED 閃爍
4 M1163 8 LED 閃爍 4 圖形
5 M1173A 電源控制 5 LED 閃爍 64 圖形
6 M1200A 2 LED 閃爍
7 M1511 5 LED 閃爍 , 4段變化
8 M1600A 6 LED 閃爍

全彩LED驅動 IC

ITEM Part Name Description Datasheet Remark
1 M1343 VDD控制RGB LED IC
2 M1346 VDD控制RGB 3 LED IC
3 M1349 三色燈 LED IC
4 M1351 3 LED IC(內置電阻)/3 LED IC(外加電阻)
5 M1361 16 色 LED IC
6 M1362 VDD控制RGB LED IC

同步全彩LED驅動 IC

ITEM Part Name Description Datasheet Remark
1 M1348 同步3色燈LED IC
2 M1350 同步3色燈LED IC
3 M1354 按鍵4功能 同步三色燈LED IC
4 M1358 二線式,AC應用 同步三色燈LED IC
5 M1359 二線式,DC應用 同步三色燈LED IC
6 M1360 16色 LED 同步IC

燈串/廣告用全彩LED驅動IC

ITEM Part Name Description Datasheet Remark
1 M1355 高亮度通用型LED驅動IC
2 M13551 三通道紅綠藍LED驅動器
3 M1357 廣告/背光用4輸出 RGB

LED照明IC

ITEM Part Name Description Datasheet Remark
1 M1910B/C 高亮度通用型LED驅動IC
2 M1970 非隔離降壓型有源PFC LED 驅動晶片
3 M1971 600V / 0.8A 非隔離降壓型有源PFC LED 驅動晶片
4 M1972 600V / 2A 非隔離降壓型有源PFC LED 驅動晶片
5 M1973A 600V / 4A 非隔離降壓型有源PFC LED 驅動晶片
6 M1975A 500V / 3.5A 非隔離降壓型有源PFC LED 驅動晶片